Erelonen en kosten

Erelonen

Als algemene regel geldt dat ons kantoor het ereloon voor de door haar verrichtte werkzaamheden berekent aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met een uurtarief.

Het gehanteerde uurtarief wordt bij de aanvang van de zaak in overleg met de cliënt vastgelegd.

Hierbij wordt rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad en/of de hoogdringendheid van de zaak, met de ervaring van de betrokken advocaat en zijn onderlegdheid in de behandelde materie en met de financiële draagkracht van de cliënt.

Het aantal gewerkte uren wordt bepaald aan de hand van gedetailleerde tijdsregistraties via de advocatensoftware Jurisoft Plus.

Indien de cliënt dit wenst, kan voor bepaalde zaken eveneens een vast bedrag worden afgesproken.

Het is ook mogelijk om een abonnementsovereenkomst af te sluiten die specifiek is gericht op cliënten die voor al hun juridische bijstand op ons kantoor een beroep wensen te doen.

Kosten

Ter dekking van de algemene kantoorkosten wordt een percentage van het honorarium in rekening gebracht.

Invorderingsdossiers

Voor de behandeling van invorderingsdossiers hanteert het kantoor specifieke tarieven.

Ingeval van succesvolle recuperatie van niet-betwiste schuldvorderingen worden het ereloon en de kantoorkosten in de meeste gevallen berekend als een percentage op de voor de cliënt geïnde bedragen.

Ingeval van niet-succesvolle tussenkomst wegens insolvabiliteit van de tegenpartij wordt doorgaans enkel een forfaitaire kost aangerekend.

Betaling

Het is gebruikelijk dat de cliënt bij de aanvang van het dossier een voorschot (provisie) op erelonen en kosten voldoet.

Tijdens de behandeling van de zaak worden de erelonen en kantoorkosten in principe op periodieke wijze (maandelijks, tweemaandelijks, trimesterieel) in rekening gebracht door middel van bijkomende voorschotten of tussentijdse staten van kosten en erelonen.

Bij de afwikkeling van de zaak ontvangt de cliënt een eindstaat van kosten en erelonen waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de eventueel reeds betaalde voorschotten en tussentijdse staten.

De provisies en staten van kosten en erelonen zijn in principe contant betaalbaar tenzij anders aangegeven.

Bij gebrek aan tijdige betaling is het kantoor gerechtigd om verwijlrente aan te rekenen aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van aanmaning en verwittiging van de cliënt dat verwijlrente zal worden aangerekend.